VRL Logo کوتاه کننده لینک VRL مستندات وب سرویس
با استفاده از مستندات زیر میتوانید به راحتی از API سایت vrl.ir استفاده کنید


شما می توانید اسکریپت سایت خود را به API وبسایت vrl.ir متصل کنید و کلیه لینکهای خود را بدون مراجعه به سایت ما به لینک کوتاه تبدیل نمایید.

آدرس وب سرویس :
پارامترهای ارسالی :

نام پارامتر توضیح اولویت
url آدرس طولانی که قصد کوتاه کردن آن را دارید اجباری
email آدرس ایمیلی که با آن در سایت vrl.ir ثبت نام کرده اید ( جهت ثبت نام کلیک کنید ) اجباری
custom آدرس دلخواه لینک کوتاه اختیاری


پارامترهای دریافتی :

نام پارامتر توضیح
status نتیجه عملیات
code شناسه یکتاه لینک کوتاه
message پیام در پاسخ به عملیات کوتاه سازی لینک
url لینک کوتاه شده
stats لینک آمار کلیک و بازدید لینک کوتاه شده
remove لینک حذف اطلاعات و لینک کوتاه شده
qr لینک تصویر QR

توجه داشته باشید خروجی پاسخ به صورت JSON میباشد و قبل از خواندن باید آن را Decode کنید

نمونه کد PHP اتصال به وب سرویس :

<?php
$email 		= "your@example.com";
$custom 	= "";
$long_url 	= "https://miladworkshop.ir/vip";

$curl_vrl = curl_init();
curl_setopt($curl_vrl, CURLOPT_URL, "https://vrl.ir/webservice/index.php");
curl_setopt($curl_vrl, CURLOPT_POST, true);
curl_setopt($curl_vrl, CURLOPT_POSTFIELDS, "url={$long_url}&email={$email}&custom={$custom}");
curl_setopt($curl_vrl, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($curl_vrl, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
$curl_vrl_exec = curl_exec($curl_vrl);
curl_close ($curl_vrl);

$result = json_decode($curl_vrl_exec);

echo "<pre>";
	echo "\nStatus 		: ". $result->status;
	echo "\nCode 		: ". $result->code;
	echo "\nMessage 	: ". $result->message;
	echo "\nShort URL 	: ". $result->url;
	echo "\nStats Url 	: ". $result->stats;
	echo "\nRemove Url 	: ". $result->remove;
	echo "\nQR Image Url 	: ". $result->qr;
echo "</pre>";
?>